Het lijkt erop dat je geen mobiel apparaat gebruikt. Klik hier als je liever de reguliere website bezoekt.

Inschrijfvoorwaarden - HBO PABO

Met behulp van dit inschrijfformulier geeft u te kennen dat u voornemens hebt om u in te schrijven voor de HBO-opleiding Leraar Basisonderwijs (PABO) van Fontys Hogescholen i.s.m. Hogeschool NTI. U kunt zich op verschillende manieren aanmelden: schriftelijk, per fax of via internet. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw aanmelding en uw gegevens worden direct doorgestuurd naar Fontys Hogescholen. Van Fontys Hogescholen ontvangt u de benodigde inschrijvings- en machtigingsformulieren.

2. Inschrijving

Door u in te schrijven gaat u een overeenkomst met Fontys Hogescholen aan. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat u precies weet wat u van Fontys Hogescholen mag verwachten en wat Fontys Hogescholen van u mag verwachten. Die afspraken heeft Fontys Hogescholen voor u op een rijtje gezet.

Een ontvangen inschrijfformulier wordt in behandeling genomen als een verzoek tot inschrijving. Indien aan alle voorwaarden voor toelating en inschrijving is voldaan, gaat de definitieve inschrijving van kracht.

Deze voorwaarden zijn:

  • Het inschrijfformulier invullen en ondertekenen
  • Het meezenden van gewaarmerkte kopieën van diploma’s (met het juiste instroomprofiel) en cijferlijsten van de vereiste vooropleiding, op grond waarvan u toelaatbaar bent
  • Het meezenden van een kopie van een uittreksel uit het bevolkingsregister of een duidelijk leesbare kopie van een Europese identiteitskaart of paspoort
  • Het meezenden van een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier
  • Eventueel een verklaring met betrekking tot opheffing van deficiëntie(s) voor opleidingen met een verplicht instroomprofiel
  • Een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier betaling collegegeld (zie artikel 2.2.2 van de Fontys-inschrijfvoorwaarden) Zodra alle benodigde bescheiden zijn ingeleverd en is geconstateerd dat aan alle gestelde vereisten is voldaan, wordt de aanmelding omgezet in een inschrijving.

De opleiding gaat elk jaar per 1 februari en 1 september van start. U dient zich minimaal 1 maand voor de gewenste startdatum te hebben ingeschreven.

3. Betaling

Betaling kan uitsluitend met behulp van het door Fontys Hogescholen toegestuurde machtigingsformulier. Betaling kan desgewenst in termijnen. Start u bijvoorbeeld per 1 februari, dan betaalt u t/m 31 augustus van dat jaar de helft van het jaarlijkse collegegeld. Per 1 september betaalt u de 3 opvolgende jaren jaarlijks het collegegeld. Het laatste halfjaar van uw studie betaalt u de helft van het jaarlijkse collegegeld.

U kunt kiezen tussen een betaling in één keer, dan wel een gespreide betaling. Hiertoe ontvangt u bij het inschrijfformulier een speciaal overzicht. U bent tot betaling van collegegeld verplicht voor elk volgend studiejaar dat u bij Fontys Hogescholen bent ingeschreven. De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld.

4. Voortijdige beëindiging

In principe verbindt u zich vanaf de inschrijfdatum bij Fontys Hogescholen tot 1 september daaropvolgend aan de hogeschool en start u in het eerste studiejaar. Het begrip ‘eerste studiejaar’ is een wettelijk begrip, waaronder verstaan wordt het collegejaar dat loopt vanaf 1 september t/m 31 augustus van het jaar daaropvolgend. Start u bijvoorbeeld in de maand maart, dan zit u – volgens de wet – vanaf 1 september daaropvolgend wat betreft de inschrijving al in het tweede studiejaar.

5. Tussentijdse beëindiging van de inschrijving tijdens het eerste studiejaar

Gedurende het eerste studiejaar van inschrijving in de propedeutische fase van een opleiding kunt u tussentijds de studie beëindigen. In dat geval wordt u uitgeschreven per de 1ste van de 2de hele kalendermaand die volgt op de maand waarin u opzegt. Voortijdige beëindiging in het eerste jaar van inschrijving leidt op grond van de WHW tot restitutie van een deel van het collegegeld.

6. Tussentijdse beëindiging van de inschrijving tijdens latere studiejaren

Voor het tweede en elk daaropvolgende studiejaar geldt dat u tussentijds de studie kunt beëindigen wegens ziekte of bijzondere familieomstandigheden. In zo’n geval wordt u uitgeschreven per de 1ste van de 3de hele kalendermaand die volgt op de maand waarin u opzegt. Verder kunt u de studie ook vóór 1 september beëindigen omdat u afgestudeerd bent. U wordt dan uitgeschreven per de 1ste van de kalendermaand die volgt op de maand waarin u het afsluitende examen hebt behaald. Dan hebt u recht op teruggave van/tiende deel van het collegegeld. Dat geldt echter niet voor afstuderen in de maanden juni, juli en augustus. In alle andere gevallen blijft u bij Fontys Hogescholen ingeschreven t/m 31 augustus van het lopende studiejaar.

7. Beëindiging na afloop van een studiejaar

Als u besluit na het lopende studiejaar niet verder te gaan met de studie, dient u dat ten minste 8 weken voor de start van het opvolgende studiejaar (vóór 1 september) schriftelijk aan Fontys Hogescholen kenbaar te maken. U wordt dan per 1 september als student uitgeschreven.

8. U bepaalt hoe snel u studeert

U kunt uw eigen studietempo bepalen. Uw studieloopbaanbegeleider van Fontys Hogescholen adviseert u over de te maken keuzes bij uw studieplanning.

9. Studieonderbreking

U kunt uw studie onderbreken wanneer u wilt, maar tussentijds de studie onderbreken met daaraan gekoppeld restitutie van collegegeld is na het eerste studiejaar alleen mogelijk in geval van afstuderen, ziekte, bijzondere familieomstandigheden en situaties van overmacht. Wie zijn studie onderbreekt, heeft geen enkel recht meer op het volgen van onderwijs of practica, mag geen tentamens meer doen of werkstukken ter beoordeling voorleggen. Ook stage lopen is dan niet meer toegestaan. Voor hervatting van de studie dient u eerst contact op te nemen met Fontys Hogescholen in verband met mogelijke wijzigingen in het studieprogramma.

10. Fontys Hogescholen en Hogeschool NTI betalen mee aan de verzendkosten

De portokosten voor de toezending van uw studiemateriaal en voor de gecorrigeerde uitwerkingen die per post verzonden moeten worden, nemen Fontys Hogescholen en Hogeschool NTI voor hun rekening. U betaalt slechts de portokosten voor het verzenden van per post te versturen uitwerkingen naar Fontys Hogescholen en de kosten voor verzending van uw digitale uitwerkingen naar de docenten en voor het binnenhalen van gecorrigeerde digitale uitwerkingen of andere digitale informatie.

11. Gebruik van het lesmateriaal

De intellectuele eigendomsrechten op het opleidingsmateriaal berusten bij Fontys Hogescholen en Hogeschool NTI. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor uw eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

12. We doen er alles aan om fouten te voorkomen

Fontys Hogescholen en Hogeschool NTI doen er alles aan om fouten in het studiemateriaal en de toezending daarvan te voorkomen. Mocht u desondanks klachten hebben, meld deze dan binnen één maand na ontvangst van het studiemateriaal aan: Fontys Hogescholen, Postbus 347, 5600 AH Eindhoven.

Zowel Fontys Hogescholen als Hogeschool NTI zal al het mogelijke doen om uw klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. De eventuele aansprakelijkheid van Fontys Hogescholen en Hogeschool NTI is beperkt tot maximaal het door u betaalde collegegeld. Geschillen tussen u en Fontys Hogescholen die niet in onderling overleg zijn op te lossen, kunt u voorleggen aan het College van Beroep van Fontys Hogescholen, Postbus 347, 5600 AH Eindhoven

13. De Wet Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we u te kennen dat alle door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van zowel Fontys Hogescholen als Hogeschool NTI. Deze zullen intern bij Fontys Hogescholen en Hogeschool NTI worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klanten- en studentenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen registreren van studenten, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hogeschool NTI en Fontys Hogescholen verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wilt u geen informatie meer van Hogeschool NTI of Fontys Hogescholen ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen. De verwerking van Hogeschool NTI is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

^ Terug naar boven

Bekijk de desktopweergave van nti.nl

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Met deze cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag op onze site. Hierdoor tonen we advertenties, aanbiedingen en informatie op basis van jouw interesses. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten?

Cookie instellingen

Je cookie-instellingen